Ohlášky   

26. ZÁŘÍ 2021 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na opravy farního kostela a vjezdu do farního dvora. Celkem jste darovali 53 769 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Úterý – Slavnost sv. Václava, mučedníka

Středa – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Čtvrtek – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pátek – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a zároveň první pátek

Sobota – Památka svatých andělů strážných a zároveň první sobota

 

 • V úterý na Slavnost sv. Václava bude mše svatá ráno v 6.30 a v 8.00 hodin ve farním kostele a v 10.00 hodin v kapli sv. Václava v Podlesí. Večerní mše svatá nebude. Sbírka tento den bude na festival United, který byl v srpnu ve Vsetíně.

 

 • V úterý bude večeřadlo Fatimského apoštolátu začínat v 17.30 hodin.

 

 • Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní bude dnes od 12.00 hodin do večerní mše svaté, ve všední dny od 7.15 do 10.00 a od 14.00 do 18.30. Výstav může být přerušen po dobu pohřbu nebo přípravy na křest (v pátek). V sobotu 2. října výstav během dne nebude.

 

 • Na první pátek 1. října bude po ranní i večerní mši svaté obvyklá pobožnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možností tiché adorace. Po večerní  mši svaté v 19.45 hodin bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy. tichá adorace bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u nabídky novin.

 

 • Zpovídání v příštím týdnu: od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou. Ve čtvrtek během adorace od 18.00 do 18.30 hodin. Na první sobotu se bude zpovídat ráno od 6.00 a od 7.15 do 8.00 hodin, večer u sv. Jakuba v Krásně  od 17.00 hodin.

 

 • Na úklid kostela v sobotu 2. října po ranní mši svaté v 7.15 hodin jsou zváni ochotní farníci, kteří nemohou uklízet během týdne dopoledne. Přečtěte si, prosím, článek v Životě farností na straně 7.

 

 • Farní knihovna bude otevřena příští neděli 3. října v dopoledních hodinách.

 

 • Benefiční koncert skupiny PORTA BENEFICA a cimbálové muziky GRAJCAR z Dolních Bojanovic na podporu rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor se uskuteční v sobotu  2. října 2021 v 19.00 hodin ve farním kostele. Tento koncert bude vysílán i přímým přenosem na televizi NOE.

 

 • Pouť děkanátu Valašské Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povolání se uskuteční v sobotu 16. října od 15.00 hodin v olomoucké katedrále. Na tuto pouť pojede autobus, zájemci ať se přihlásí ve farní kanceláři.

 

 • Charita Valašské Meziříčí děkuje všem farníkům za spolupráci, přízeň i podporu v uplynulém roce. Dnes začíná v naší farnosti sbírka potravin a šatstva pro Charitu Valašské Meziříčí, která bude probíhat až do příští neděle. Darované potraviny můžete ukládat do krabic v předsíni kostela a během týdne do zákristie. Bližší informace na nástěnce a webu Charity VM.

 

 • Po mši svaté dostanou děti kartičku.