Opis originálu, který vydává
Římskokatolická farnost,
Křížkovského 8 Valašské Meziříčí, 757 01

Redakce:
P.Pavel Stefan, Ing.Hynek Vančura, Mgr.Jiří Dřímal

Své příspěvky do ŽF můžete posílat na
zf.vm@abidesign.cz

nebo odevzdat osobně na faře

Život farností

občasník pro farnosti

Valašské Meziříčí a Lešná

zde si stáhnete tištěnou podobu ŽF

ročník XVIII, číslo 4, duben 2012
OBSAH
Proudy živé vody
Máme nového kaplana
Ztracení biřmovanci
Seznam biřmovanců z r oku 2010
Fotka na titulní straně
Slovo života na květen 2012
ZŠ Salvátor
95 let Fatimy
Zázrak, který viděly tisíce lidí
NAJDI ROZDÍLY
Hledají se kronikáři
Život farností - dotazy, příspěvky, protesty, ohlasy
Kelečská burza
ŽĎÁR 2012
Inzerát
Křest přijali
Svátost manželství přijali
Na konec pozemské cesty došli
Otevřený kostel
Letem, světem, křížem, krážem...
Končit! Pozor!
Pozvání
K zamyšlení

Proudy živé vody

Pán Ježíš zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra!“ To řekl o Duchu, jehož měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili (Jan 7,37-39).Už jsi něco podobného zažil? Je tvé srdce pramenem energie, síly a živé vody Ducha Svatého, nebo se podobá močálu či dokonce vyprahlé pouští? Proč některé Ježíšovy výroky zní tak teoreticky? Co dělat, aby to začalo vyvěrat, téct, či dokonce tryskat?

Když apoštol Pavel přeje křesťanům všechno nejlepší, přeje jim mimo jiné milost našeho Pána Ježíše Krista. Slovo milost nepochopíme, pokud nenajdeme jeho opak. Tímto slovem je samozřejmost. Kolik skutečností kolem sebe považujeme za samozřejmost. V kolika událostech nevidíme dílo Božího milosrdenství. V kolika lidech kolem sebe nevidíme Ježíše? Někdo ale řekne, což se mi ode všech dostává Ježíšovy lásky? Často přece někomu pomáháme a on to bere jako samozřejmost a ne jako milost. A to nás štve. A tady zapomínáme na jedno, i to je milost, že můžeme něco udělat pro druhé, pro Ježíše! Jaká to je milost, že skrze nás může působit Ježíš. Naše srdce může být pramenem Boží lásky. Všechno je milost! (sv. Terezie z Lisieux) Pokud to nepochopíme, zázrak tak krásně vyjádřený touto fotografií, se v našem životě neuskuteční.

-o. Pavel-
Foto Vlastimil Bjaček

Zpět na obsah


Máme nového kaplana

1. Všichni čtenáři ŽF tě neznají. Můžeš se představit?
Jmenuji se Petr Vrána, je mi 42 let, jsem ženatý, s manželkou Gabrielou a dětmi bydlíme v Hrachovci. Pracuji jako středoškolský učitel.

2. Kdy tě poprvé napadlo studovat teologii?
Na počátku vojenské základní služby na podzim 1988 při četbě díla Popraviště od kyrgyzského spisovatele Čingize Ajtmatova. Zaujalo mě ztvárnění, jak dnes říkáme, globálních problémů lidstva. V díle je vše: obžaloba totalitní moci, drogy, problematika mezilidských vztahů a silný náboženský náboj, jenž dílem nenásilně prostupuje. Autor děj zastřešil postavou odsouzeného a umírajícího Krista. Jeho vykupitelský čin aktuálně vtělil do prostoru komunistického východního bloku. Náboženská problematika ztvárněná z jiného úhlu pohledu – z existenciální potřeby, mě velice uchvátila a nasměrovala.

3. Můžeš vysvětlit čtenářům pojem nemocniční kaplan?
Nejdříve je důležité vysvětlení základních pojmů. Termín nemocniční kaplan (muž, žena) funguje jako mezinárodní označení osoby, která vykonává klinickou pastorační péči. Z pozice katolické církve má tento termín jiný význam, avšak na základě dohody České biskupské konference s Ekumenickou radou církví o duchovní péči ve zdravotnictví byl termín přijat. Klinická pastorační péče zahrnuje péči o existenciální, duchovní a náboženské potřeby nemocného, četbu Bible pacientům, zprostředkování návštěvy duchovního jakékoliv registrované církve a náboženské společnosti v ČR, rozhovory s příbuznými a útěchu pozůstalým. Jedná se o novou zdravotnickou profesi, která vyžaduje další vzdělání z oblasti zdravotnictví.

4. Jak ses k práci nemocničního kaplana dostal?
Ke spolupráci mě vyzval P. Bohumír Vitásek, který činnost nemocničních kaplanů metodicky vede. Protože ve školství pracuji na plný úvazek, zavádíme duchovní službu společně s našimi trvalými jáhny – Jiřím Dřímalem a Milanem Kološem. Starost o nemocné a sociálně znevýhodněné vyplývá z podstaty jáhenského svěcení. Ještě bych rád zdůraznil, že nás těší podpora paní ředitelky naší nemocnice MUDr. Petry Šupšákové, která je klinické pastorační péči velice nakloněna.

5. Uvažuješ o jáhenském svěcení?
Ano, zvažuji tuto možnost. Mám už dokončenou duchovní formaci k přijetí svěcení, ale jak jsme se už spolu radili, nechci nic uspěchat, chci to nechat dozrát.

6. A jak vidíš budoucnost jáhenské služby?
Má představa jáhenské služby se váže na vzpomínku rozhovoru s jednou moudrou paní. Ta mi kladla na srdce, že kdybych někdy promlouval k lidem, abych mluvil především k těm, kteří v kostele stojí vzadu. Obrazně vystihla poslání jáhenské služby. Jáhen by se měl snažit o kontakt s „okrajem“ hlavního proudu, jak ve společnosti, tak i v církvi. Měl by „držet palec na tepu doby“. Má vědět, o kolik zdražili máslo, znát pocit strachu ze ztráty zaměstnání, a co to znamená mít jinak smýšlejícího šéfa atd. Jen tak může být lidem nablízku a jako křesťan, slovy Benedikta XVI. z jeho první encykliky Deus caritas est, musí vědět, kdy je vhodné o Bohu mluvit a kdy mlčet. V tom tkví umění doprovázet, umění taktně zprostředkovat poselství křesťanské naděje.
Čemu bych se chtěl věnovat? Nedávno mě na stránkách Katolického týdeníku zaujal názor psychiatra a teologa Prokopa Remeše, který vyzývá k propojení psychoterapie a pastorační práce. V současnosti dokončuji výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Tuto metodu používal např. významný francouzský psycholog, jezuita Ignác Lepp při tlumení úzkostného pocitu viny, náboženské neurózy atd. Stejně tak pracuje kněz, psychoterapeut Anselm Grün nebo Kateřina Lachmanová.

Bude-li si to Prozřetelnost přát, rád bych se v rámci svých možností jako trvalý jáhen věnoval této problematice ve školství i zdravotnictví. Nechci být ale samozvancem. Proto bych náš rozhovor zakončil modlitbou středověkých rytířů: Ty buď u toho!

-rozhovor připravil o. Pavel--

 

Petr Vrána s o. Jaroslavem Kašparem v březnu 2011 v hospici Citadela. Nyní je již o. Jaroslav skoro dva roky u sester Svatého Kříže v klášteře v Kroměříži. Dá-li Bůh, mohl by se o. Jaroslav dožít 27. května 94 let. V poslední době se však jeho zdravotní stav zhoršil. Proto prosím naše farníky o modlitbu.

-o. Pavel-

Zpět na obsah


Ztracení biřmovanci

Tak jsem se těšil na setkávání s těmi, které před x lety připravoval na biřmování. Velice krásné bylo setkání s biřmovanci po 17 letech. Těšil jsem se i na setkání po čtyřech letech. Ale, ouvej! Místo 66 přišlo 11 statečných biřmovanek. Vidíte je na snímku.


Vpředu zleva: Miroslava Mikulenková, Jana Durďáková, Barbora Vančurová, Markéta Štefková, Klára Hlavicová, vzadu zleva: Monika Žilinská, Anna Žilinská, Martina Palyzová, Hana Martinátová, Martina Bláhová.

Uznávám, že jsem nezvolil příliš šťastný termín setkání, mnozí jsou během týdne na školách, a mně nedošlo, že ve čtvrtek večer nemohou přijít. Nicméně svoji chybu chci napravit, a proto navrhuji náhradní termín setkání v pátek 11. 5. v 19.30 ve farním kostele. Současně vyhlašuji setkání biřmovanců po dvou letech a to také v pátek 11. 5. v 19.30 ve farním kostele. Prosím, abyste si důkladně přečetli jejich seznam, a pokud nic jiného v Životě farností nečtete, alespoň upozorněte svoje příbuzné, kdy a kde je setkání. Je hloupé, že například vnoučata babičky, která pravidelně do kostela chodí, vůbec o setkání nevěděla. Také mě mrzí, že se někteří z pozvaných ani neomluví, když se dá předpokládat, že jako pravidelní návštěvníci bohoslužeb výzvy v ohláškách ani v Životě farností nemohli přeslechnout a přehlédnout. Kdyby mi alespoň napsali, ať se jdu s podobnými setkáními vycpat, že to stejně k ničemu není.

-o. Pavel-

Zpět na obsah


Seznam biřmovanců z roku 2010

Jiří Bareš st.    Jiří Bareš    Kamil Bartoň
Jiří Bek    Dominik Bořuta    Tereza Burdová
Filip Denk    Jakub Denk    Kateřina Dobiášová
Lukáš Dohnal    Ondřej Gregorek    Michaela Havelková
Monika Hilšerová    Jan Holčák    Petr Chaňo
Sára Janáková    Jan Janča    Dávid Jurko
Daniel Kováč    Josef Kratochvíl    Ludmila Kubínová
Vítězslav Kučera    Tomáš Málek    Marie Maráčková
Stanislav Matyska    Květoslava Matysková  
Kryštof Mikušek    Renata Gabriela Můčková  
Petr Opletal    Petr Pavlík    Klára Petrovická
Renata Procházková    Martin Pršec    Michaela Příhodová
Lukáš Riedl    Jana Rušarová    Kateřina Skýpalová
Marie Šimčíková    Anna Štefková    Zbyněk Šuba
Lenka Šupáková    Ondřej Tovaryš    Pavla Tovaryšová
Vojtěch Trusina    Jana Tvarůžková    Johana Vančurová
Hermína Voštiňáková    Aneta Zuzaňáková    Markéta Žilinská
Štěpánka Žilinská    Pavel Žilinský    Jaroslava Žlebková

Zpět na obsah


Fotka na titulní straně

Když jsem se byl poprvé podívat do firmy, která nám tiskne barevný Život farností, dostal jsem jako dárek kalendář s fotografiemi Beskyd. Fotky se mi moc líbily. O to víc jsem byl překvapený, když mi zástupce firmy pan Smola představil grafika, který se bude podílet i na tisku našeho ŽF, jako autora onoho kalendáře. Když jsem hledal vhodnou fotku na titulní stranu, zdála se mi nejvhodnější fotografie z května. S laskavým svolením autora fotografii otiskujeme.

Zároveň chci pana Bjačka čtenářům ŽF představit:
Bydlí ve Frenštátě. Kromě toho, že pracuje jako grafik a fotograf pro firmu Grafia Nova v Rožnově, věnuje se také kresbě a malbě. Hudebně působí jako gajdoš ve skupině Rukynadudy
(www.rukynadudy.cz).

-o. Pavel-

Zpět na obsah


Slovo života na květen 2012

„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49)
Ve Starém zákoně symbolizuje oheň Boží slovo vyřčené prorokem, ale také Boží soud. Když oheň prochází mezi lidem, očišťuje ho. Stejně je tomu s Ježíšovým slovem. Tvoří, ale současně ničí vše, co nemá solidní základ, co má padnout, co je nicotné, a zachová pouze pravdu. Jan Křtitel o Ježíšovi řekl: „On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.“ Předpověděl tak křesťanský křest, ustanovený o Letnicích vylitím Ducha Svatého a provázený ohnivými jazyky. To je tedy poslání Ježíše – vrhnout oheň na zem, přinést Ducha Svatého spolu s jeho obnovující a očišťující silou.

„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“
Ježíš nám daroval Ducha Svatého. Ale jakým způsobem Duch Svatý působí? Tím, že v nás šíří lásku. Tu lásku, která má – jak si on přeje – stále hořet v našem srdci. A jaká je tato láska?
Není pozemská, omezená; je to láska evangelní. Je to láska univerzální, podobně jako láska nebeského Otce, který sesílá déšť a nechává vycházet slunce pro všechny, pro dobré i zlé, včetně nepřátel. Taková láska neočekává nic od druhých, ale vždy se chápe iniciativy, miluje jako první. Je to láska, která se sjednocuje s každým člověkem, trpí s ním, raduje se s ním, sdílí jeho starosti a naděje. A pokud je zapotřebí, dělá to konkrétně, skutky. Nejde tedy o lásku pouze sentimentální, projevující se jen slovy. Díky této lásce milujeme Krista v bratru a sestře a máme na paměti ono „pro mne jste to udělali“ .Tato láska směřuje ke vzájemnosti, k uskutečnění vzájemné lásky s druhými. Tím, že se tato láska stává viditelným, konkrétním výrazem našeho života podle evangelia, zdůrazňuje a dává váhu slovu, které pak můžeme a máme nabídnout, abychom evangelizovali.

„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“
Láska je jako oheň. Důležité je, aby byla stále zapálená. Aby taková byla, je zapotřebí stále něco spalovat. Především vlastní egoistické já. A to děláme, jestliže milujeme a jsme zcela zaměřeni k druhému: buď k Bohu tím, že plníme jeho vůli, anebo k bližnímu tím, že mu pomáháme. Zapálený oheň, i když je malý, ale udržovaný, může způsobit veliký požár – požár lásky, pokoje a univerzálního bratrství, které Ježíš přinesl na zem.

-Chiara Lubichová-

Zpět na obsah


ZŠ Salvátor


Recitační soutěž Chrám a tvrz - Vsetín
Na této již tradiční soutěži jsme po roce opět uspěli. Soutěž recitátorů se uskutečnila v KZ - Vsetín. V pátek 30. 3. se tam vypravily dvě paní učitelky a pět dětí. Ve velmi silné konkurenci obsadil Jakub Vrána ze 3. ročníku 1. místo. Děkujeme Kubíkovi za reprezentaci a přejeme mu mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Poděkování patří i dětem, které se neumístily. Už jen chuť do recitace a snahu naučit se něco navíc velmi hodnotíme.

Divadelní Velikonoční pašije
V pondělí 2. dubna se celá škola vypravila na divadelní představení Velikonoční pašije. Divadlo jednoho herce rozhodně nezklamalo, jen žáci nejnižších ročníků měli asi problém tomuto představení rozumět. Ale hlavní myšlenku určitě pochopili všichni. Vždyť Velikonoce jsou pro nás křesťany důležitější než Vánoce. Na Boží hod se přece slaví vzkříšení našeho Pána a tomu díky hodinám náboženství rozumí i ti nejmenší.

Projektový den - Velikonoce
Přesně den před Zeleným čtvrtkem probíhá na naší škole tzv. Projektový den, zaměřený na velikonoční dílničky, v nichž si děti mohly uplést pomlázky, zhotovit věnečky, ovečky, zajíčky a kuřátka, prostě vše, co považujeme za symboly Velikonoc. V jednotlivých třídách bylo nabito a děti se s chutí pustily do práce. Kolem půl jedenácté jsme se odebrali do kostela, kde proběhla Křížová cesta pro školu. Poté jsme se všichni začali těšit na velikonoční svátky.

Zájezd Bratislava, Budapešť, Vídeň
Od úterý 17. 4. do čtvrtka 19. 4. se vybraní žáci II. stupně zúčastnili zájezdu do tří hlavních měst Slovenska, Maďarska a Rakouska. Pod dozorem čtyř pedagogů si užili nezapomenutelný zájezd. V pátek ti, které hned tak něco neskolí, opět zavítali do školy, ale únava na nich byla trošku znát. Během tří dnů fotili, natáčeli a navštívili zajímavá místa těchto metropolí. Nyní je čeká úkol tyto materiály zpracovat a vytvořit zajímavé dílo. S výsledky pak jistě čtenáře našich příspěvků seznámím.

-Lenka Adámková-

Zpět na obsah
 

95 let Fatimy

V neděli 13. května 2012 uplyne 95 roků od prvního zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. I když je to už skoro století, nedá se říci, že by se události a poslání odvíjející se od tohoto data měly odložit ad acta. Ba naopak. Pozvání ke spolupráci, které adresoval Bůh v Nazaretě Neposkvrněné Panně skrze svého věrného posla, se ve Fatimě aktualizuje skrze tuto pokornou Služebnici Páně ve vztahu k nám všem. Je zde rovněž aktualizováno to velké kalvarské obdarování, které směl fyzicky zástupně za každého z nás přijmout apoštol Jan (Jan 19,27). Na Kalvárii i ve Fatimě zní totéž – Hle, Matka tvá. Tedy už ne Žena z ráje (Gn 3,15), či z Kány Galilejské (Jan 2,4), (i když víme, že je to stále Ona), ale Matka, které jsou všichni svěřeni jako její děti. Svou lásku a starostlivost o své děti vyjadřuje mj. i svými příchody a mateřskými radami. To, že se zjevila třem dětem, je pro nás velkou nadějí, že pro „Boží věci“ je každý použitelný, to že se těchto dětí hned na začátku otázala, zda jsou ochotny se modlit a obětovat za obrácení hříšníků, nám dokazuje velkorysost Boží, která nic nevnucuje, ale dává možnost si vybrat a zvolit, to že dětem ve třetím zjevení v červenci ukázala peklo a jeho hrůzy, nás vede, abychom se nebáli ani my hovořit o nejdůležitějších věcech člověka bez falešných ostychů. Abychom pamatovali, že mnohým tento stav hrůzy a pekla hrozí a to NAVŽDY a že je možné jim od toho pomoci. Proto také nám dala návod jak se modlit za sebe i za druhé: „Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Zjevení Panny Marie a před ním ještě zjevení anděla ve Fatimě je plně v souladu s učením katolické církve. Sice nejsme zavázáni mu věřit, ale je nemoudré odmítat to, co Bůh považuje pro nás za prospěšné a moudré. Děti ve Fatimě vedeny milostí Boží pochopily, že tento svět nehledá Boží království a jeho spravedlnost a že Bůh naopak vyhlíží ty, kteří jej začnou vyhledávat. A tak jsou pro nás příkladem i v této době. Určitě se nenajde mezi námi nikdo, kdo by tvrdil, že situace v nás, kolem nás, ve světě i v církvi je lepší než před 95 léty. Nemusíme si nic nalhávat, je to hodně nedobré. Proto Mariino pozvání k modlitbě, ať už ústní či vnitřní, prosebné či děkovné, kající, ale vždy ke cti a oslavě Boží. Ve Fatimě zvláště k modlitbě sv. růžence. Z jejích úst zde rovněž zazněla tak jasná a důrazná slova: „Neurážejte už více Boha. Už je hodně urážen.“ A proto pozvání k modlitbě smíru za všechny urážky. Také je dobré si připomenout slovo, které bylo třikrát opakováno a je zaznamenáno ve třetí části tzv. Fatimského tajemství. Je to slovo, k jehož naplnění obsahu byly děti a jsme my všichni pozváni – tedy: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Jak nevzpomenout paralelu z knihy Zjevení: „Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání. Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře k tomu vejdu…“ (Zj 3,19-20) Dá se říci, že podobný příslib, i když nevyřčený, platí i od Panny Marie. Příchodem Panny Marie do Fatimy byla lidstvu znovu připomenuta a zdůrazněna úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V následných zjeveních bylo vysvětleno, jak uctívat toto Srdce mj. slavením prvních mariánských sobot – proto „fatimská sobota“, zasvěcením jejímu Neposkvrněnému Srdci a stálou obnovou tohoto zasvěcení. Její Srdce lze pro tuto dobu přirovnat k arše Noemově nebo Arše úmluvy, v níž Pán navštívil a navštěvuje, vykoupil a vykupuje svůj lid . (Lk 1,68) A o tomto Srdci nás Panna Maria ve Fatimě ujistila: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ A jak řekl jeden z moudrých mužů: „O vítězství jejího Neposkvrněného Srdce nebudeme diskutovat. To je jasné. Zvítězí. Ale je otázka, zda s námi, či s někým jiným.“ Bude dobře, když s námi. Toto vítězství také zmínil Svatý Otec Benedikt XVI. ve Fatimě před dvěma léty, když nás všechny povzbudil, abychom ke stému výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě toto vítězství uspíšili. Uplynuly už dva roky… Zjevením Panny Marie ve Fatimě bylo lidstvo prostřednictvím dětí, půl roku před „revolučními událostmi“ v Rusku, varováno před nebezpečím bludné ideologie komunismu a rovněž před blížící se ještě strašnější válkou, než právě probíhala. Aby tomu všemu zabránila, obrátila se na tři malé děti a skrze ně se obrací i na každého z nás. Pomůžeme jí­? Díky, Naše milá Paní z Fatimy, že i s námi ve svých, tedy Božích plánech na spásu nesmrtelných duší počítáš.

-Václav Chládek-

Zpět na obsah
 

Zázrak, který viděly tisíce lidí

Na webu www.novinky.cz a www.stream.cz se v poslední době objevují tu a tam krátké dokumentární filmy k důležitým událostem a výročím, např. Den, kdy byla objevena žárovka, Den, kdy hokej psal dějiny (1969), Den, kdy zemřel Kennedy atd. Tyto krátké komentáře jsou velice výstižné, stručné a dá se říct objektivní. Není proto divu, že se na ně podívá po krátce po zveřejnění na Seznamu mnoho lidí. 300 tisíc, 400 tisíc i půl milionu. Suverénně největší návštěvnost má krátký film, který pojednává o slunečním zázraku ve Fatimě. Už ho vidělo skoro milion lidí. Kdo si přečetl článek Václava Chládka o Fatimě, může se na tento dokument podívat jako na doplněk článku. Kdo nemá čas číst články v Životě farností, určitě neudělá chybu, když si tuto událost světových dějin vyhledá a prohlédne. Nedoporučuji však číst internetovou diskusi pod touto událostí, tím méně se do ní zapojovat. Dokážete si určitě představit, jakým způsobem a kolik lidí tento sluneční zázrak rozčílil až k nepříčetnosti. Ve chvíli, kdy psali nějaké komentáře, se pak za ně můžeme jen modlit: Otče, odpusť jim, nevědí, co píší.

-o. Pavel-

Zpět na obsah
 

NAJDI ROZDÍLY

Okolo Velikonoc rád maluji v náboženství na tabuli Golgotu a kolem ní symboly utrpení a vzkříšení Krista. Dětem se to dobře maluje a navíc si pak zahrajeme Setonovu hru. Dětí sklopí hlavy na lavice, já smažu jeden symbol, děti se na tabuli podívají a kdo poznal, co zmizelo, tiše to nakreslí. Za každou poznanou věc má jeden bod. Jinak si mohou hrát čtenáři Života farností. Před sebou máte také obrázek, který nakreslila prvňačka Anetka Pernická z Jasenice (ZŠ Lešná). Líbí se mi, že nakreslila něco, o čem jsem jenom mluvil. Některé věci vynechala.

Poslední úkol: Víš, co znamenají symboly utrpení Páně? Pokud máš kolem sebe děti, můžeš jim to vysvětlit i pomocí těchto obrázků.

-o. Pavel-

Zpět na obsah


Mariánské informace

• V sobotu 23. 6. 2012 se v Kolíně nad Rýnem koná Mezinárodní modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů. Pokud se podaří obsadit autobus zájemci z České republiky, pojede od nás. Program dne tvoří skvělé aktuální přednášky, svědectví, modlitby s vrcholem slavení mše svaté za účasti kardinála Joachima Meissnera. Je možné přistoupit i ke sv. smíření. Celý program je tlumočen slovensky. Autobus bude odjíždět v pátek 22. 6. 2012 v ranních hodinách. Nocleh v Kolíně či v blízkém okolí. Cesta zpět bude v sobotu večer po skončení programu. Návrat v neděli 24. 6. 2012 v dopoledních hodinách. Zájemci ať se mi přihlásí co nejdříve.

• Přijímám i přihlášky na pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku 16. 6. 2012 a zářijovou pouť do Medžugorje.

• Další oblastní setkání Fatimského apoštolátu je plánováno na úterý 29. 5. 2012.

-Václav Chládek-

Zpět na obsah


Hledají se kronikáři

Velký dík patří panu Pavlu Kotasovi a panu Miroslavu Kostihovi za to, jak svědomitě, podrobně několik roků psali kroniky farností Valašské Meziříčí a Lešná. Oběma však přibývají roky a ubývá zdraví. Oba tedy velice touží po tom, aby někdo přebral pomyslné veslo jejich služby. Chce se někdo zapsat do historie našich farností nejen jako účastník, ale i jako ten, který to viděl, zažil a psal o tom. Věřím, že o tuto práci může mít někdo zájem a že své služby nabídne.

-o. Pavel-

Zpět na obsah
 

Život farností

DOTAZY            PŘÍSPĚVKY
PROTESTY      OHLASY

Takto je nadepsaná schránka v předsíni kostela. Moc se těším, až se do vytváření Života farností zapojí co nejvíce farníků. Svoje příspěvky můžete napsat anonymně. Pak ovšem necháváte na mě, zda a v jakém rozsahu příspěvek uveřejním. Pokud připomínku, ohlas či příspěvek podepíšete a připojíte kontakt (telefon, email, adresa), příspěvek bude uveřejněn, pokud s tím souhlasíte. Rozsah dojednám telefonicky, případně písemně. Jakékoliv ohlasy můžete posílat také na tuto emailovou adresu: kostelvalmez@seznam.cz

Již v příštím čísle se objeví dvě nové rubriky:

To se mi líbí a To se mi nelíbí

-o.Pavel-

Zpět na obsah


Kelečská burza

Dne 20. 5. 2012 v neděli se bude konat na podporu „Befarka“ – farního a komunitního centra v Kelči KELEČSKÁ BURZA.

Můžete si koupit:
dětský textil, hračky, bižuterie, suvenýry, perníky, med, antikvariát, cukrovinky, časopisy a spoustu jiných věcí

na farním dvoře od 8.00 do 11.30 – v Kelči
v kulturním domě od 13.00 do 16.00 - v Kelči

organizuje kelečská farnost Jste srdečně zváni!

Zpět na obsah


ŽĎÁR 2012

14. – 19. srpna 2012
„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5,22)
5. celostátní setkání mládeže Žďár nad Sázavou
Zdar2012.signaly.cz


18. 8. 2012 Pouť rodin
Pořádá Asociace křesťanských sdružení mládeže o.s. a sekce pro mládež ČBK

Zpět na obsah


Inzerát

Prodám byt 3 + 1
v domě zvaném „Hokejka“ na Nádražní ulici.
Tel.: 721 932 928 po 19. hodině

Zpět na obsah
 

Křest přijali

Valašské Meziříčí
Natálie Zdislava Žilinská
Amálie Levová
Rafaela Kubějová
Václav Josef Baričiak
Jakub Vančura
Eva Pernická
Michal Zetocha
Vanesa Kandráčová
Žaneta Hubertová
Petr Bártek
Jakub Tomečka
Radka Tulejová
David Chromý
Kristina Folvarčná
Kryštof Perutka
Beáta Marie Zbružová

Lešná
Matěj Pavlík
Štěpán Karel Švancara

Zpět na obsah
 

Svátost manželství přijali


Valašské Meziříčí  
 

Tomáš Peroutka  

  Andrea Plešková

Šafaříkova 34  

   Vsetínská 476

 

Tomáš Both  

  Miriam Šišilová

U Vodojemu 1166  

   Radová 333,

 

   Zuberec, SR

 

Lešná  
 

David Prokeš  

  Martina Juřicová

J.V. Choráze 270  

   J.V. Choráze 270

Hustopeče nad Bečvou  

   Hustopeče nad Bečvou

Zpět na obsah
 

Na konec své pozemské cesty došli

Valašské Meziříčí

Miloš Malík  

 * 12. 04. 1929  

 † 24. 03. 2012,  

 Poličná 219

Eduard Rada  

 * 27. 09. 1945  

 † 25. 03. 2012,  

 Štěpánov 390

Antonín Burda  

 * 19. 07. 1939  

 † 28. 03. 2012,  

 Fűgnerova 1018

Jozef Chrenka  

 * 24. 06. 1939  

 † 09. 04. 2012,  

 Sklářská

Marie Vachovcová  

 * 19. 06. 1926  

 † 13. 04. 2012,  

 Vsetínská 458

Antonín Hynek  

 * 15. 08. 1930  

 † 19. 04. 2012,  

 Tolstého 1138

Marie Hromádková  

 * 12. 02. 1939  

 † 23. 04. 2012,  

 Žerotínova 1344


Zpět na obsah


Otevřený kostel

Nedávno jsem doprovázel skupinku našich katechumenů do olomoucké katedrály, kde proběhl obřad přijetí mezi čekatele na křest. Hned po skončení obřadu jsme byli pozváni na arcibiskupství, kde pokračoval program. Katechumenům byla představena práce centra pro mládež, pro rodinu, pro katechezi a také slyšeli velmi povzbudivá svědectví těch, kteří v dospělosti přijali křest.

Velmi mne zaujalo svědectví studentky, která vzpomínala na to, co bylo prvním impulsem pro cestu ke křtu. Jak veliký dojem na ni udělalo ticho v otevřeném kostele, ve kterém se na chvíli zastavila, když se procházela městem. Můžeme říct, že všechno začalo právě tady.

Jiná zkušenost: Před několika dny jsem se modlil v našem kostele v sobotu krátce po poledni. Už jsem chtěl odejít. Zdržela mě však velikonoční výzdoba oltáře a svatostánku, kterou jsem se snažil vyfotit. Když tu náhle do zadní předsíně kostela vstoupilo několik lidí. Došlo mi, že je to nějaký zájezd, a tak jsem se zeptal, jestli se do kostela nechtějí podívat. Samozřejmě souhlasili. Zjistil jsem, že jsou to lidé s omezenými pohybovými schopnostmi a že přijeli z mého „rodného“ Havířova. Krátce jsem jim přiblížil historii kostela a pak se jich zeptal, jestli si nechtějí poslechnout naše varhany. Opět souhlasili. Vyšel jsem tedy k varhanám a z uložených skladeb v databance varhan jsem pustil známou Tokátu a fugu d-moll od J. S. Bacha. Když jsem po devíti minutách sestoupil opět do kostela, všichni mi nadšeně děkovali, někteří i se slzami v očích. Chci se tedy ptát spolu s našimi farníky, co by se dalo udělat, aby náš kostel byl otevřený pro všechny, kdo jdou kolem. Určitě mi dáte za pravdu, že i pro pravidelného návštěvníka kostela je nádherným zážitkem v horkém letním dnu si na chviličku odpočinout v prostoru ticha modlitby, kterým je chrám. Když pomyslím na mnoho lidí, kteří navštíví v letních měsících naše město nebo park a zámek v Lešné a do kostela se v lepším případě
nedostanou dále než k mříži, je mi to líto. Farní kostel ve Valašském Meziříčí by mohl mít i v létě otevřený zadní vchod, s tím, že by prostor kolem oltáře nebyl přístupný. To znamená, že by byl hlídán alarmem. To by mohlo být ve všední dny, kdy je stále někdo na faře a na spuštění alarmu by mohl rychle reagovat. Co ale soboty a neděle, kdy se dá očekávat jak ve Valašském Meziříčí tak v Lešné největší návštěvnost. Není možné, aby byl kostel otevřený, aniž by někdo v něm měl službu. To znamená, že by se ujal návštěvníků, něco maličko jim o historii řekl, a nabídl by brožurku s fotografiemi a historií našeho kostela. Člověk, který by byl zaškolen i do obsluhy záznamu hry varhan, by mohl, podobně jako já, obšťastnit zájemce o varhanní hru.

Co dělat? Najde se někdo, kdo by byl schopen dát dohromady seznam dobrovolníků, kteří by od června do září „hlídali“ naše kostely, alespoň o sobotách a nedělích? Stačilo by např. od 11 do 16 hod. Ostatní se mohou modlit za všechny, kteří by se, třeba jen na chvíli, zastavili na tak mimořádném místě, jakým jsou naše farní kostely. Věřte, že by tento okamžik mohl mít pro některé dalekosáhlé důsledky.

Pomůže někdo? Zkusíme to?

-o. Pavel-

Zpět na obsah
 

Zpět na obsah


KONČIT! POZOR!

Celá naše farnost by měla stát v pozoru před četou žen, které pravidelně v pondělí a v pátek uklízí farní kostel ve Valašském Meziříčí (viz fotografie). Jejich pravidelná, obětavá a nezištná služba si zaslouží úctu nás všech. Některé z těchto žen už nejsou nejmladší, víme, že mají i své zdravotní problémy a přesto, pokud jen trochu mohou, nikdy při úklidu nechybí. Jak vidíte na fotografiích, pondělní skupinka je menší. Navíc v ní chybí paní Vaiglová, která se nedávnou začala starat se svým manželem o kapli v Hrachovci, a tak už nemůže v pondělí uklidit záchody v našem sociálním zázemí, jak to dělala několik roků. Páteční skupina se zdá být o něco větší, jsou však v ní i dvě ženy, které pomáhají spíše v pondělí. Opět se tedy ptám, jako téměř v každém článku Života farností: Pomůže někdo? Najde někdo možnosti, sílu i odhodlání přijít v pondělí nebo v pátek na ranní mši sv. a pak se zapojit do jedné z uklízecích čet?

-o. Pavel-

Pondělní skupina - zleva: Anna Pitrunová, Jarmila Jindrová, Ludmila Divínová, Terezie Ondruchová, Alena Bačová. Páteční skupina - zleva: Marie Václavíková, Ludmila Vaiglová, Vlasta Kabeláčová, Marie Vránová, Libuše Furmánková, Anna Datlová, Marie Kuběnová, Božena Brlicová, Ludmila Vémolová

Zpět na obsah
 

Pozvání

V tomto roce si připomene naše město 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Krásně i ve Valašském Meziříčí. Při této příležitosti se uskuteční mimořádná bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Krásně 13. května 2012 v 11 hodin. Přede mší svatou bude průvod k soše sv. Floriána vedle kruhového objezdu v Krásně.

Foto Alois Folvarčný

Zpět na obsah


K zamyšlení

Zpět na obsah